Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky a základní pravidla


I. Úvodní ustanovení


- Portál betliga.cz nabízí poradenství v oblasti sportovního sázení

Zájemci, kteří chtějí využívat našich služeb, musí splňovat níže stanovené podmínky.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním služeb sázkového poradenství - tipů na vybrané sportovní zápasy.


II. Registrace


- Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami.

- Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.

- Uživatel svojí registrací uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním reklamních sdělení provozovatele.

- Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.

- Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.

- Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci u osob, u kterých sám uzná za vhodné.

- Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

- Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.

 

III. Soutěž


- Registrovaný uživatel souhlasí s uvedenými podmínkami soutěže.

- Uživatel, který bude mít na konci měsíce nejvyšši profit, od nás získá 10 000 Kč.

- Po vyhlášení soutěže budeme výherce kontaktovat na registrovaný mail u jeho profilu a ten se musí do 3 dnů od přijetí mailu o výhru přihlásit. Pokud tak neučiní, výhru předáme následujícímu v pořadí.

- Výhra je vyplácena formou bankovního převodu, přes skrill a nebo paypal. Jiná forma není možná.

- Pravidla soutěže:

1) Do soutěže se započítávají jak SOLO, tak i AKU sázky.

2) Maximální denní počet tipů je 7 (tipů může mít samozřejmě každý profil v daný den i více, pouze se nebude započítávat do pořadí soutěže).

3) Minimální měsíční počet tipů je 30 (tipů může mít samozřejmě každý profil v měsíci i méně, pouze se nebude započítávat do pořadí soutěže).

4) Sázkař musí tipovat minimálně 14 dnů v daném měsíci (kvůli eliminaci náhodných sázkařů, kteří si vytvoří profil těsně před koncem měsíce a zkouší náhodně tipovat).

5) V případě AKU sázek (tiketů) se nesmí jednotlivé zápasy opakovat (znamená, že sázkař nesmí přidávat pořád stejné zápasy a pouze měnit výsledky a různě kombinovat).

6) Sázkař má povolen pouze 1 soutěžní profil (Pokud podle IP adresy, přihlášení apod. zjistíme, že má více profilů, nebude do soutěže započítán.) Sázkař, který bude mít na webu více profilů, může dále verifikovat, pouze nebude započítán do soutěže.

7) Tip musí být vždy přidán před zahájením zápasu. V případě porušení bude ze soutěže vyloučen.

8) LIVE tipy nejsou povoleny, ani soutěžním, ani klasickým profilům.

 

Výše zmíněné body se týkají pouze sázkařů, kteří se chtějí zapojit do soutěže. Pro profily, které se zaměřují pouze na verifikaci, neplatí žádná pravidla a můžou mít sázky i jejich počet dle vlastního uvážení.

Výše zmíněné body budou samozřejmě posuzovány individuálně podle profilu sázkaře. (Příklad: pokud sázkař tipuje pouze určitý typ sázek na určitý sport, a nebude tolik příležitostí ani zápasů, tak je logické, že nemůže tipovat minimálně 14 dnů, proto takové případy můžeme tolerovat a započítávat. Dále pokud sázkař tipuje na jednotlivé utkání více handicapů, je to povoleno, nebere se to jako opakující se sázka, atd.).

Doufáme, že díky této změně se zbavíme tzv. náhodných sázkařů, kteří tipují pouze na oko, mají více profilů a pouze to zkouší vždy na konci měsíce.

 

 

IV. Upozornění


- Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.

- Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům.

- Profilová fotka se nesmí shodovat ani výrazně podobat fotografii/obrázku užívaného administrátory.

- Uživatel nesmí v chatu používat vulgární nebo urážlivé výrazy, sexualní výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.

- V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.

- Poskytovatel neručí za správnost a pravdivost poskytnutých informací. Uživatelé, kteří si zakoupili tipy od některých z registrovaných uživatelů, berou na vědomí, že veškeré poskytnuté údaje mají pouze informativní charakter a vzhledem k tomu nelze garantovat absolutní správnost a pravdivost takto poskytnutých informací. Je vůlí každého jednotlivého uživatele, zda poskytnuté informace jakýmkoliv způsobem využije, či nikoliv, a případně jaké finanční prostředky k tomu použije. Poskytovatel poskytuje služby informativního a zábavného charakteru, souvislost s hazardem je čistě náhodná.

- Vzhledem k charakteru poskytovaných informací, viz. výše, neodpovídá poskytovatel uživatelům služby za škodu způsobenou využitím jakýchkoliv informací na webu www.betliga.cz nebo využitím údajů zasílaných registrovaným uživatelům v rámci předplacených balíčků tipů, bez ohledu na výši případné škody.

- Uživatelé, jež se přihlásí k odběru tipů na webu www.betliga.cz, prohlašují, že jsou osobami staršími 18 let. Osobám mladším 18 let je zakázáno využívat služeb poskytovatele webu www.betliga.cz.

- Proces přidání emailu, objednání a platby za balíčky tipů (dle aktuální nabídky a ceníku na webu) a následné odebírání tipů, je zcela dobrovolný a nikdo není nucen se na webu www.betliga.cz přihlašovat a platit.

- Proces registrace a objednávky balíčků tipů je projevem pravé a svobodné vůle uživatele, učiněné určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Členství je pouze Vaše a nikoho jiného.

Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům.


V. Reklamace


Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: info@betliga.cz

- Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení.

Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.


VI. Zrušení registrace


Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@betliga.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit členství uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, zneužívá poskytované informace popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy. 

Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

- Zrušení registrace se týká pouze odebrání Vašich osobních údajů zadaných při registraci nikoliv mazáním historie Vašich tipů a profilů.


VII. Ochrana osobních údajů


Registrací uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli.

Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. 

Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

- Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

- Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.

- Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení registrace.

 

!!! Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH ZMĚN A KONCEPCE WEBU JE OD 1.1.2024 AŽ DO ODVOLÁNÍ MĚSÍČNÍ SOUTĚŽ POZASTAVENA !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

AKTUÁLNÍ POŘADÍ

Filtr: MĚSÍC CELKOVĚ

Servis tipu Tipů Profit ROI