Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky a základní pravidla


I. Úvodní ustanovení


- Portál betliga.cz nabízí poradenství v oblasti sportovního sázení

Zájemci, kteří chtějí využívat našich služeb, musí splňovat níže stanovené podmínky.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním služeb sázkového poradenství - tipů na vybrané sportovní zápasy.


II. Registrace


- Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami.

- Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.

- Uživatel svojí registrací uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním reklamních sdělení provozovatele.

- Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.

- Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.

- Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci u osob, u kterých sám uzná za vhodné.

- Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

- Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.

 

III. Soutěž


- Registrovaný uživatel souhlasí s uvedenými podmínkami soutěže.

- Uživatel, který bude mít na konci měsíce nejvyšši profit, od nás získá 10 000 Kč.

- Po vyhlášení soutěže budeme výherce kontaktovat na registrovaný mail u jeho profilu a ten se musí do 3 dnů od přijetí mailu o výhru přihlásit. Pokud tak neučiní, výhru předáme následujícímu v pořadí.

- Výhra je vyplácena formou bankovního převodu, přes skrill a nebo paypal. Jiná forma není možná.

- Pravidla soutěže:

1) Do soutěže se započítávají jak SOLO, tak i AKU sázky.

2) Denní ani celkový počet tipů není omezen.

3) Minimální počet tipů je 30 (tipů samozřejmě může mít každý profil v měsíci i méně, pouze se nebude započítávat do pořadí soutěže).

4) Tip musí být vždy přidán před zahájením zápasu. V případě porušení bude ze soutěže vyloučen.

 

IV. Upozornění


- Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.

- Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům.

- Profilová fotka se nesmí shodovat ani výrazně podobat fotografii/obrázku užívaného administrátory.

- Uživatel nesmí v chatu používat vulgární nebo urážlivé výrazy, sexualní výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.

- V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.

- Poskytovatel neručí za správnost a pravdivost poskytnutých informací. Uživatelé, kteří si zakoupili tipy od některých z registrovaných uživatelů, berou na vědomí, že veškeré poskytnuté údaje mají pouze informativní charakter a vzhledem k tomu nelze garantovat absolutní správnost a pravdivost takto poskytnutých informací. Je vůlí každého jednotlivého uživatele, zda poskytnuté informace jakýmkoliv způsobem využije, či nikoliv, a případně jaké finanční prostředky k tomu použije. Poskytovatel poskytuje služby informativního a zábavného charakteru, souvislost s hazardem je čistě náhodná.

- Vzhledem k charakteru poskytovaných informací, viz. výše, neodpovídá poskytovatel uživatelům služby za škodu způsobenou využitím jakýchkoliv informací na webu www.betliga.cz nebo využitím údajů zasílaných registrovaným uživatelům v rámci předplacených balíčků tipů, bez ohledu na výši případné škody.

- Uživatelé, jež se přihlásí k odběru tipů na webu www.betliga.cz, prohlašují, že jsou osobami staršími 18 let. Osobám mladším 18 let je zakázáno využívat služeb poskytovatele webu www.betliga.cz.

- Proces přidání emailu, objednání a platby za balíčky tipů (dle aktuální nabídky a ceníku na webu) a následné odebírání tipů, je zcela dobrovolný a nikdo není nucen se na webu www.betliga.cz přihlašovat a platit.

- Proces registrace a objednávky balíčků tipů je projevem pravé a svobodné vůle uživatele, učiněné určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Členství je pouze Vaše a nikoho jiného.

Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům.


V. Reklamace


Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: info@betliga.cz

- Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení.

Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.


VI. Zrušení registrace


Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@betliga.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit členství uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, zneužívá poskytované informace popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy. 

Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.


VII. Ochrana osobních údajů


Registrací uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli.

Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. 

Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

- Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

- Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.

- Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení registrace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

AKTUÁLNÍ POŘADÍ

Filtr: MĚSÍC CELKOVĚ

Servis tipu Tipů Profit ROI